BETYDELSEN AV PERSONCENTRERAD VÅRD : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Personcentrerad vård handlar om att stödja patientens uppfattning, integritet och värdighet. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna arbeta reflekterande utifrån beprövad kunskap vilket ger en förmåga att kunna se samband mellan teori och praktik. Genom att personcentrera vården kan sjuksköterskan få en inblick i hur patienterna uppfattat att vården samt ifall den varit personcentrerad. Syftet var att beskriva patienternas uppfattning av att bli vårdade utifrån personcentrerad vård. Metod: Allmän litteraturöversikt där 11 kvalitativa, kvantitativa och mixed metod vårdvetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Patienterna beskrev att få vården personcentrerad kunde öka deras välmående och hälsa samt ligga till grund för en personlig hälsoplan. Patienten ville ges möjligheten att vara delaktig i sin vård och alla beslut gällande deras vård ska tas i samråd med sjuksköterska. Personcentrerad vård kan bidra till att stärka patientens egenvårdskapacitet. Slutsats: Resultatet visar att patienterna upplever att bemötandet från sjuksköterskan förbättras och medför en ökad möjlighet att få vara delaktig i sin vård samt bli lyssnad på när personcentrerad vård tillämpas. Personcentrerad vård är betydelsefullt och främjar patientens tillfrisknande och välbefinnande samt möjligheterna till egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)