Att leva med epilepsi : En litteraturstudie med fokus på upplevelser av stigma relaterat till epilepsi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Epilepsi är en sjukdom som påverkar många människor över hela världen. Karaktäristiska drag för epilepsi är återkommande episoder av okontrollerade rörelser med eller utan medvetandepåverkan. Bristande kunskap och rädsla kan leda till fördomar då epilepsi skiljer sig mycket från andra sjukdomar. Stigmatisering till följd av sjukdomen är ett vanligt förekommande fenomen som påverkar drabbade individer negativt. Syfte: Syftet är att belysa upplevelser av stigma hos personer med epilepsi. Metod: Litteraturstudie som omfattas av nio vetenskapliga artiklar, både kvantitativa och kvalitativa. Integrerad innehållsanalys enligt Kristensson (2014). Resultat: Tre kategorier och sex underrubriker besvarade upplevelser av stigma hos patienter med epilepsi. Personer med epilepsi upplever att de känner sig annorlunda, blir dömda av andra och upplever skam. Slutsats: Sjuksköterskan behöver en ökad kunskap och förståelse för patientens livsvärld för att kunna minska stigmatiseringens negativa effekter i mötet med patienten. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)