En jämförelse mellan en fastighetsmäklares arbetssätt i Sverige och i USA  Rebecca Löwå

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Författare: Rebecca Löwå; [2018]

Nyckelord: Real estate broker; Fastighetsmäklare;

Sammanfattning: I denna uppsats granskas och jämförs fastighetsmäklarens utbildningskrav och arbetssätt i Sverige och i USA. Det har gjorts en kvalitativ studie genom att intervjua fastighetsmäklare som studerat till och arbetat som mäklare både i Sverige och i USA. Detta ämne valdes för att arbetssätten och kunskapskraven ser så olika ut i respektive land och jag hade ett intresse av att fördjupa mig i på vilket sätt ländernas arbetssätt skiljer sig åt. Intervjuerna har fokuserat på hur upplevelsen av att börja arbeta som nyexaminerad mäklare i USA är, och jämförts med hur det är att börja i Sverige.  Eftersom fastighetsmäklares arbetssätt samt utbildningskrav skiljer sig åt i olika delstater, då lagarna ser olika ut i de olika delstaterna, har jag valt att fokusera på endast två delstater; Kalifornien och Florida. Intervjuer med fyra olika mäklare som arbetar i USA, varav tre även jobbat som mäklare i Sverige, gav resultatet att utbildningen skiljer sig åt mellan USA och Sverige, både längdmässigt samt innehållsmässigt. Det visade sig även att arbetssätten skiljer sig åt avsevärt. Den största skillnaden ligger i att man i USA ofta arbetar partiskt, genom att representera antingen köpare eller säljare, jämfört med i Sverige där man arbetar som en opartisk mellanman mellan köpare och säljare. Skillnaderna i hur partisk man behöver vara i sitt arbete leder till skillnader i hur kundrelationerna ser ut i Sverige och i USA. Eftersom yrkesrollerna ser olika ut i respektive undersökt land visade det sig att det är olika svårt att börja mäkla som nyexaminerad mäklare i Sverige och i USA. Det visade sig även att det finns skillnader både i utbildningen och i arbetssättet om man jämför delstaterna Kalifornien och Florida. Resultaten i denna studie ledde till intressanta upptäckter som kan användas som bas för ytterligare fördjupande studier inom ämnet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)