Powerful knowledge i etikundervisning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilken powerful knowledge som åtta intervjuade lärare på mellanstadiet framhåller som avgörande för att eleverna ska utveckla en etisk kompetens. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet EthiCoII, som avser svara på hur en framgångsrik etikundervisning i skolan kan se ut. Följande frågeställningar undersöks i studien: Vad säger lärare att elever behöver lära sig för att bli etiskt kompetenta? Kan det innehåll som lärarna lyfter fram tolkas som powerful knowledge? Studien är en kvalitativ intervjustudie och materialet består av åtta transkriberade lärarintervjuer från forskningsprojektet EthiCoII. En tematisk analys av materialet har genomförts. Denna analys resulterade i fyra huvudteman och nio underliggande teman. Dessa teman har sedan analyserats utifrån det teoretiska ramverket etisk mångdimensionell kompetens (Osbeck m.fl., 2018). Resultaten i studien visar att det som lärare framhåller att elever behöver lära sig för bli etiskt kompetenta är att se bortom sig själva, ansvarsfulla handlingar, social kompetens och reflektion. Detta kopplas i analysen till etisk mångdimensionell kompetens, framtagen av Osbeck m.fl. (2018). Studiens diskussion avser binda samman resultaten med powerful knowledge och vill hävda att etisk mångdimensionell kompetens är avgörande för att elever ska utveckla powerful knowledge inom etik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)