Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. Konflikter kan även vara ett tecken på att något är fel i organisationen ofta kopplat till förändringar eller kommunikation och samarbetesproblem. Därför är det viktigt att ta tag i konflikterna innan dessa ökar i omfång och intensitet, eftersom att det då kan skapas en dålig psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen (Larsen, 2012). Min förförståelse är att det finns mycket forskning gällande arbetsplatskonflikter, men lite om just vårdrelaterade yrken. Jag ville därigenom fylla denna kunskapslucka inom forskningen och visa exempel på hur arbetsplatskonflikter inom vårdrelaterade yrken uppstår samt vilka konfliktlösningar som finns. Därför kom denna uppsats till, då min erfarenhet är att konflikter inom vården tystnas ofta ner och det är vanligt att man tar varandra i försvar när konflikter uppstår i stället för att lösa konflikterna konstruktivt. Min erfarenhet är att maktkamper om vems ord som ska väga tyngst i en viss fråga d.v.s. en så kallad positionskonflikt är vanligt förekommande likväl som fördelningskonflikter angående tillgängliga resurser om pengar. Standardfraser som ofta uttrycks är ”Det finns inga pengar” och ”vi har inte tid”. Syftet med uppsatsen är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv analysera arbetsplatskonflikters uppkomst och deras konfliktlösningar i en fiktiv sjukhusmiljö genom säsong 1 av tv-serien ”Syrror” där arbetsplatskonflikter medarbetare emellan samt konflikter mellan chef- medarbetare valts ut. Teorier som har använts i uppsatsen har främst varit socialpsykologi och organisationskommunikation. Resultatet visar på att det förekommer 4 typer av arbetsplatskonflikter.  Strukturkonflikter om ansvars och rollfördelning samt rutiner och dess regelverk. Beteendenormkonflikter mellan kollegor eller mellan chef och medarbetare samt deras sätt att sköta arbetsuppgifter ses också förekomma, dessa ger även en ”essens” av hur relationerna samt kommunikationen på akutmottagningen fungerar. Positionskonflikter gällande vems ord som ska väga tyngst i en viss fråga förekommer också och slutligen även övertygelsekonflikter som berör etik och moral. Resultatet visar även på hur viktigt det är att tänka på att man är varandras arbetsmiljö så därför är det viktigt att ta tag i konflikterna i tid och hålla dessa på en konstruktiv nivå, något som även (Malten, 1998) håller med om när han säger att ”en konflikt ska ses som något naturligt i en organisation, då kan man tänka att konflikten är kreativ i den bemärkelsen att den kan öppna upp för att fokusera på möjligheter i stället för hinder”.  Nyckelord: Filmanalys, socialpsykologi, organisationskommunikation, arbetsplatskonflikter, konfliktlösningar.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)