INTERKULTURELL BILDPEDAGOGIK FÖR SVERIGE I TIDEN : ämnesdidaktik i ett mångkulturellt klassrum

Detta är en Kandidat-uppsats från Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Sammanfattning:

Sverige har sedan slutet av 1960-talet gått mot en allt mer internationaliserad kultur som

påverkats både av inre och yttre förändringar. Denna studie utgår ifrån den svenska skolans

monokulturella praktik och söker ge alternativ till majoritetsnormen för att inkludera alla

elever. Samma tendens till konservering återfinns i konstvärlden och bildpedagogiken vilket

blir synligt då den västerländska konstkanon undersöks. I denna studie ställs frågor om hur

bildläraren kan möta det allt mer heterogena och mångkulturella klassrummet och hur en

anpassning efter elevunderlaget kan avspeglas i lektionsinnehållet. Studien tar också upp

frågor om vilka etiska, didaktiska och kunskapsmässiga resurser som kan utvecklas med en

inkluderande bildpedagogik.

Det har i Sverige forskats och skrivits mycket kring interkulturell pedagogik, men obefintligt

då det kommer till det bildpedagogiska fältet. Denna studie har skrivits med ambitionen att

bidra med konkreta idéer om hur interkulturell bildpedagogik kan ta sig i uttryck, med en

tydlig förankring till en undervisningspraktik. Studien inleds med teorier som ligger till grund

för interkulturell bildpedagogik, formerande forskning från USA, Kanada och England, dessa

exemplifieras sedan konkret genom en presentation av ett konsthistorieprojekt som bedrevs i

år 9 på Bredbyskolan i Rinkeby 2013. Dokumentation av planering och genomförande av

projektet redovisas, materialet har bearbetats efter fallstudien som metod. Syftet var att skapa

förutsättningar för att använda både elevernas och föräldrarnas egna erfarenheter som resurs.

Genom att presentera elevernas alster och deras tankar bakom blir det synligt att projektet

möjliggjort inkludering. Studien visar på hur man medvetet kan arbeta för att eleverna blir

inkluderade i lektionsinnehållet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)