Elkvalitetsanalys av VBG Groups maskinhall

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning:

Examensarbetet har utförts på uppdrag av NEA Gruppen och är en elkvalitetsanalys av VBG Groups maskinhall. Målet med analysen var att uppvisa elkvaliteten i maskinhallen.

Perfekt elkvalitet kan definieras som total frånvaro av elektriska störningar. Av elektriska störningar är det framförallt spänningsstörningar, såsom kortvariga spänningsvariationer, spänningsosymmetrier, spänningstransienter och likspänningskomponnenter, som orsakar mest besvär för elnät och anslutna laster. Även övertoner, som kan delas i spännings- och strömövertoner, påverkar elsystem på ett negativt sätt.

Analysen visar att maskinhallens spänning är stabil. Detta var väntat då kortslutningseffekten är hög jämfört med anläggningens storlek. Det matande nätet kan alltså anses starkt.

Maskinhallens laster alstrar strömövertoner av framförallt ordningstalen 5 och 7 men eftersom det matande nätet är starkt ger dessa inte upphov till några spänningsövertoner som ligger utanför rekommenderade gränser.

I maskinhallens ena inmatningspunkt, T1A15, finns ett kondensatorbatteri anslutet för reaktiv effektkompensering. Vid den andra inmatningspunkten, transformatorstation T3, finns idag ingen kompenseringsutrustning. Behovet är inte heller stort då belastningsgraden av T3 idag är under 10%. Man kan dock se att den reaktiva effekten redan nu är lika stor som den aktiva vilket medför att effektfaktorn är ca 0,7 och inom en nära framtid kommer fler laster att anslutas till T3 vilket innebär att ett kondensatorbatteri kan vara en lönsam investering.

Maskinhallens belysning alstrar strömövertoner av framförallt ordningstal tre. Övertoner av detta ordningstal har egenskapen att de ger upphov till strömmar i neutralledaren, i värsta fall så stora att neutralledaren blir överbelastad. Någon risk för överbelastning av neutralledaren för maskinhallens belysningsgrupp finns dock inte.

Totalt sett är anläggningens elkvalitet god och inga akuta åtgärder behöver vidtas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)