Att bemöta personer med multipelt substansbrukssyndrom : Professionellas perspektiv och erfarenheter av multipelt substansbrukssyndrom i behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Sammanfattning: Syftet med studien var att belysa professionellas uppfattning om och  erfarenhetav multipelt substansbrukssyndrom samt deras tankar om hur problematiken s hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter. Till studi användes kvalitativ metod med utgångspunkt från hermeneutike Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter från två oli verksamheter. Studiens teoretiska utgångspunkt är West’s (2006) motivationsteo PRIME. Studiens andra teoretiska utgångspunkt är Von Wright’s (201 pedagogiska rekonstruktion av G.H. Meads teori om  människo intersubjektivitet. Resultatet visade att respondenterna kände till diagnossystem DSM-5. De definierade multipelt substansbrukssyndrom som blandmissbru Resultatet visade också att de professionella ser varje klient som unik. Bå motivations- och behandlingsarbetet var individanpassat och såg liknande ut v  ett enskilt missbruk eller beroende. Dock var problematiken mer komple eftersom det har fört med sig allvarligare konsekvenser. Respondentern erfarenhet var att de ofta möter klienter med multipelt substansbrukssyndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)