Bilden av genus : Synen på framställningen av genus i magasinreklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka hur genus framställs i reklam utifrån ett etiskt perspektiv. Diskussionen kring etik har ökat och det finns en medvetenhet kring hur reklam framställer människor, men trots detta är reklam som objektifierar kvinnor och män vanligt förekommande. Genus spelar en stor roll i hur människor definierar sig själva då det skapas socialt och kulturellt utifrån koder i samhället. Vårt undersökningsobjekt är hälsomagasinet Hälsa där vi vill ta reda på hur de ser på etik och genus i sina reklamannonser och vilka strategier de tillämpar när de väljer vilka annonser som får publiceras. Vi vill i vår studie besvara frågeställningarna kring vilka etiska strategier magasinet Hälsa använder sig av vid val av reklambilder utifrån etik, på vilket sätt reklambilderna tillsammans med övriga grafiska element speglar Hälsas etiska strategi för bildval. Slutligen vill vi med studien svara på om Hälsa använder sig av reklambilder som överträder de etiska normerna och i så fall på vilket sätt. Studiens teoretiska ramverk baseras i teori kring etik, genus och visuell kommunikation. Metoden som används för att besvara dessa frågeställningar är kvalitativ för att få en djupare förståelse för magasinet Hälsas strategi för val av bilder. Metoden består av en semiotisk bildanalys av ett urval reklambilder i magasinet Hälsa och intervjuer med ansvariga på magasinet och andra ämneskunniga personer. Resultatet av studien visar att magasinet Hälsa till största delen följer sina etiska förhållningsregler även om det förekommer undantag som kan tolkas som objektifierande reklam och har sexuella anspelningar. Vidare visar resultatet att genusperspektivet används mycket i Hälsas reklambilder

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)