Faktorer som påverkar patienters attityder till livsstilsförändring efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande sjukdom där livsstil påverkar risken att drabbas. Med livsstilsförändring inom områdena tobaksbruk, kostvanor, motion och alkoholkonsumtion kan en stor del av insjuknande i hjärtinfarkt förebyggas. Patientens attityd kan vara avgörande i arbetet med livsstilsförändringen. Syfte Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar patienters attityder till eventuell livsstilsförändring efter hjärtinfarkt. Metod Studien är gjord som en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och blandad ansats. Resultat Det framkom tio kategorier som enskilt eller tillsammans påverkade patientens attityd till livsstilsförändring. Faktorerna var rädsla, medvetenhet, stöd, självdisciplin, egna prioriteringar, fysiska hinder, tidsperspektiv, erfarenheter hämtade från omgivningen, vilja att återgå till tidigare fysisk kapacitet och livsåskådning. Slutsats Deltagarnas attityder påverkades tydligt av de framkomna faktorerna. En deltagare som fick stöd, hade medvetenhet om sitt tillstånd, viljan att återgå till tidigare fysisk kapacitet och hade god självdisciplin hade ökad motivation till att genomföra en livsstilsförändring efter hjärtinfarkten. I motsats till detta fanns fysiska hinder och tidsperspektiv som påverkade attityden negativt till att genomföra livsstilsförändring. Rädsla, egna prioriteringar och livsåskådning kunde påverka attityden till livsstilsförändring i både positiv och negativ riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)