Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. Operationssjuksköterskan är den som är ansvarig för patientsäkerhet och aseptik på operationssalen och har även ett övergripande ledningsansvar. I det infektionsförebyggande arbetet ingår det att skapa en bra miljö, genom att begränsa trafiken in och ut på operationssalen, för att inte störa ventilationen. Forskning visar att följsamhet till hygienrutiner i operationsteam har brister och att anledningarna till detta är komplexa. Tidigare forskning har också visat att det finns brister i följsamheten till de hygienrutiner som finns för dörröppningar under pågående operation. Vi har inte funnit att operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av följsamheten till dörröppningar under pågående operation har studerats.Syfte: Att få kunskap om operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.Metod: I studien inkluderades 30 stycken operationssjuksköterskor från två olika sjukhus i Västsverige. Studien hade en kvalitativ design och data samlades in via ett frågeformulär. Frågeformuläret utformades med öppna frågor för att fånga deltagarnas erfarenheter och uppfattningar och data samlades in utifrån svaren. Tjugotre frågeformulär analyserades genom kvalitativ manifest innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier: betydelsen av dörröppningar, erfarenheter av dörröppningar och orsaker till dörröppningar Resultat: Resultatet visar att deltagarna anser att det förekommer onödigt många dörröppningar under allmänkirurgiska operationer. Det förekommer också olika uppfattningar mellan deltagarna om vad som gör att ventilationen skall fungera optimalt på en operationssal. Resultatet tyder på att det fanns en starkare säkerhetskultur vid ortopediska ingrepp än vid allmänkirurgiska ingrepp. Brist på kunskap tros också vara en stor orsak till att rutiner kring dörröppningar inte efterföljs. Resultatet visade att det behövdes förbättringar av strukturen, planeringen och organisationen på enheterna för att nå en förändring. Slutsats: Studien tyder på att det finns ett stort behov av kunskap och utvecklingsarbete inom operationssjukvården för att öka följsamheten till hygienriktlinjer gällande dörröppningar och öka medvetenheten inom området.Background: The staff of an operating theatre shall work on the basis of science and proven experience. Compliance with hygiene routines is of great importance in minimizing the risks of postoperative wound infections. The operating nurse is the person responsible for patient safety and aseptic techniques in the operating room and also has overall management responsibilities. To prevent post operative infections involves creating a good environment by limiting traffic into and out of the operating room, so it do not interfere with the ventilation. Research shows that compliance with hygiene routines in operation teams has shortcomings and that the reasons for this are complex. Previous research has also shown that there are shortcomings in the compliance with the hygiene routines available for door openings during ongoing surgery. We have not found that the perioperative nurse's perceptions and experiences of compliance with door openings during ongoing surgery have been studied.Aim: To gain knowledge of the perioperative nurse's perceptions and experiences of door openings during general surgery.Methods: The study included 30 perioperative nurses from two different hospitals in western Sweden. The study was a questionnaire with qualitative design. The questionnaire was formulated with open-ended questions to capture the participants' experiences and perceptions and data was collected based on the answers. Twenty-three questionnaires were analyzed by qualitative content analysis using a manifest method based on an inductive approach, resulting in three main categories: the significance of door openings, experience of door openings and reasons for door openings.Results: The results show that the participants consider that there are many door openings under general surgery. There are also different perspectives between participants about what makes the ventilation work optimally in an operating room. There was a stronger safety culture in orthopedic surgery than general surgery and lack of knowledge is also thought to be a major reason for not following procedures. The result showed that improvements were needed in planning and organization structure of the units to achieve a change.Conclusion: The study suggests that there is a great need for development work in the field of surgery to increase compliance with hygiene guidelines for doorways and raise awareness in the area

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)