Faktorer som påverkar patienter till samsyn vid prevention och behandling av kronisk sjukdom. -Hur kan sjuksköterskan hjälpa patienter att följa sin behandlingsplan?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Eliana Bruce-dahlqvist; [2009-06-02]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det är känt att upp till 50% av patienter med kronisk sjukdom inte följer sinbehandlingsplan. Detta kan leda till onödigt lidande, sjukdom och sämre livskvalitet förpatienten samtidigt som det kan vara en ekonomisk förlust för samhället. Syfte: Syftetmed denna studie var att beskriva faktorer som påverkar patienters samsyn tillprevention och behandling vid kronisk sjukdom. Frågeställning: Hur kansjuksköterskan hjälpa patienter att följa sin behandlingsplan? Metod: Sökningar eftervetenskapliga engelska artiklar gjordes på databaserna Cinahl och Pub Med. Sökningenresulterade i 9 stycken artiklar som granskades med induktiv metod enligt Burnardsmodell för innehållsanalys. De granskade studiernas resultat som ansågs relevanta försyfte och frågeställning identifierades och kodades. Därefter analyserades koderna. Dekoder som hade liknande innehåll bildade sedan en kategori. Resultat: Analysen ochbearbetningen resulterade i tre kategorier: Kunskap, Kontinuitet och Tillgänglighet samtKänslor och Tro. De patienter med högre grundutbildning hade bättre samsyn än de medlägre grundutbildning. Sjuksköterskeledd patientutbildning gav patienterna högrelivskvalitet, symptomkontroll och var samhällsekonomiskt lönsamt. Patienterna sökteinte lika ofta vård och föräldrar till barn med astma tog inte lika många föräldradagar.Känslor som oro, ångest och otrygghet var förknippade med den okunskap sompatienterna kände. Den genomgående önskan de hade var att få mer tid med sinsjuksköterska och övrig vårdpersonal samt kontinuitet i kontakterna med dessa.Diskussion: Sjuksköterskeledd patientutbildning är en positiv omvårdnadsåtgärd. Ur ettpatientperspektiv är det lönsamt genom att det leder till högre livskvalitet då kunskapresulterar till att patienterna upplever att de själva har kontroll över sin situation.Kontinuitet i vårdrelationen skapar trygghet och bidrar till positiva känslor. Sökord:Nurse, education, factors, chronic disease, concordance, adherence, asthma, COPDcompliance, medication, medicin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)