Hur granskar revisionsbyråerna EY och PwC en varumärkesvärdering? –En kvalitativ fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inledning: Termen varumärke har genomgått en enorm förändring under det senaste seklet.Från att knappt vara värt någonting till att bli en av de mest värdefulla immateriellatillgångarna. Även om försök har gjorts för att harmonisera och effektivisera behandlingen avvarumärken och andra immateriella tillgångar kvarstår många frågetecken. Studiens mål är atthjälpa läsaren förstå hur en granskning av en varumärkesvärdering sker både i teori ochpraktik och hur de internationella standarderna upprätthålls.Metod: Studien genomförs genom en kvalitativ metod inom forskningsområdet medintervjuer genomförda med två av de största revisionsbyråerna i världen, EY och PwC.Intervjuerna är semistrukturerade och genomfördes på revisionsbyråernas kontor i Göteborg.Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen tar avstamp internationellaredovisningsstandarderna IFRS, IAS och ISO. För att sedan utvärdera forskning och nyateorier inom området. Med fokus på nya värderingsmodeller kring varumärkesvärdering ochframförallt relief-from-royalty modellen.Empiri: Den data som samlats in under intervjuerna presenteras i detta kapitel. Flertalet olikaämnen och svaren till dem presenteras för att reflektera respondentens syn på att utvärderavarumärkens värde.Analys: Analysen kombinerar den teoretiska referensramen och empirin. Svaren frånrespondenterna jämförs och sammanför de liknande och skiljande åsikter och svar somframkommit.Slutsats: I slutsatsen kombineras författarnas insikter med analysen för att besvaraforskningsfrågan och presentera ytterligare utmaningar och framtida forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)