Polycystisk ovarialsyndrom: Se kvinnan bakom diagnosen : En kvalitativ metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) är den vanligaste hormonella rubbningen hos fertila kvinnor, ändå är den okänd för många. Det finns ett flertal symtom där dessa varierar från kvinna till kvinna. Okunskap kring PCOSförekommer både i vården liksom i samhället och diagnosen kan därför vara svåratt upptäcka. Att leva med symtomen från PCOS kan påverka negativt både kroppsligt och psykiskt. Hur kvinnor med diagnosen upplever PCOS behöverlyftas fram och förståelsen för dem behöver ökas både inom vården liksom förkvinnorna med PCOS. Med ökad förståelse kan ett bättre bemötande och vård ges.Syfte: Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Polycystiskovarialsyndrom. Metod: Kvalitativ metasyntes med metaetnografisk analysmetod.16 kvalitativa artiklar är inkluderade i resultatet och samtliga artiklar hargenomgått en kvalitetsgranskning. Tre databaser användes vid insamling av data; Cinahl, Medline och PubMed. Resultat: Resultatet lyfter fram att flertalet kvinnorfick diagnos efter en lång tid och där kvinnorna ibland behövde vara påstridiga,medan i andra fall diagnosticerades PCOS som bifynd. Vissa kvinnor kände inte till att deras symtom kunde vara något avvikande och sökte sig därför inte till vården. Information om PCOS från vården mötte inte alltid patienternas behov.Fertilitetsaspekten ansågs vara det som fokuserades mest på från vårdens sida ochatt de psykologiska aspekterna glömdes bort. Symtom som övervikt och hirsutism påverkade det sociala livet negativt och psykisk ohälsa är vanligt förekommande.Slutsats: PCOS behöver uppmärksammas mer och normaliseras. En mer holistiskvård där fokus inte enbart ligger på det medicinska aspekterna, utan även ser till individens behov av stöd och information hade gynnat bemötandet och vårdandet till kvinnor med PCOS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)