Hur ett producerande företag kan minska svinn inom packningsprocesser genom tillämpning av en Lean metod

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Mikael Tomasson; Valentin Zhybchyn; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De flesta produkterna på marknaden förpackas i en låda eller påse tillverkad av papper eller plast för att kunna lagras, skyddas under transporten och se tilltalande ut på hyllan. För tillverkande företag är det vanligt att majoriteten av tiden går åt att tillverka en produkt, och att en klar minoritet går åt att förpacka produkten, men för företaget Tiki Safety AB var det tvärtom. Företaget är grundat år 2011 och tillverkar skyddsutrustning i form av ventilerade andningsskydd, filter och andra tillbehör till produkterna. Företaget upplevde att packningsmomentet tog för lång tid och att packningsavdelningen var ostrukturerad samt att standarder saknades på hur packningen skulle utföras. Denna rapports syfte var att reducera slöserier genom att bestämma, verifiera och tillämpa en Lean metod i packningsavdelningen på ett tillverkande företag. Detta utfördes genom att besvara frågeställningarna: (1) Vilken Lean metod kan hjälpa ett företag som tillverka rskyddsutrustning att minimera slöserier under packningsprocessen? (2) Vilka är fördelarna med att tillämpa den valda Lean metoden? (3) Vilka är utmaningarna vid tillämpningen av den valda Lean metoden? Avgränsningar gjordes till packningsavdelningen och de fem produkterna som utgör bassortimentet: Tiki start, Tiki medical, Tiki user, Tiki pro och Tikimulti. För att kunna besvara frågeställningarna utfördes praktik på företaget där produkter packades för att förstå processerna, samt en litteraturanalys och intervjuer med de anställda på företaget. Med stöd av litteraturen valdes Lean metoden 5S som tillämpades efter de fem stegen: sortera, systematisera, städa, standardisera och se till. Metoden 5S valdes för att den är grunden till att skapa ordning och standarder på företag, samt främjar till framtida förbättringsarbeten.Fördelarna med att tillämpa 5S var att den bidrog med ordning och standardisering tillpackningsprocessen, samt minskade tiderna det tar att packa produkterna med cirka 20 till 39 procent. Utmaningarna med tillämpningen av 5S var medarbetarnas motstånd till förändring och att bibehålla en kultur i företaget som strävar efter förbättringar. Då studien har visat på en förbättring efter tillämpningen av den valda Lean metoden är det viktigt att förstå att detta är en fallstudie på ett litet företag som har specifika förhållanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)