Kravhantering med fokus på användarinverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: I alla systemutvecklingsprojekt har kravhanteringen en stor inverkan på projektets framgång. Hela 56 procent av källor till fel inom informationssystem kommer från brister i kravhanteringen. Trots att de finns många metoder för kravhantering används inte dessa i speciellt stor utsträckning och vidare pekar forskningen på flera orsaker varför de inte används. En orsak är att systemutvecklare tenderar att lägga större vikt på tekniska funktioner och begränsningar än sociala aspekter, vilket ses som en orsak till att traditionella kravanalysmetoderna misslyckas. Det ses även som allmänt känt att grunden till en lyckad systemutveckling ligger i att förstå de sociala och organisatoriska aspekterna. För att åstadkomma ett så användbart system som möjligt är det därmed viktigt att involvera användare i utvecklingsprocessen. Statistik visar dock att en stor del av användare inte får vara med och påverka arbetet alls. Studien syftar till att utforska och beskriva kravhantering i praktiken med särskilt fokus på användarinverkan. Metoden för studien har varit kvalitativ och datainsamlingen har skett med semistrukturerade intervjuer med respondenter från tre företag. Respondenterna utgjordes av fyra praktiker som arbetar med kravhantering inom systemutvecklingsprojekt och de resterande tre respondenterna är användare för dessa system. Empirianalysen redogör för studiens resultat som jämförs med teorin för att belysa intresseväckande eller viktiga kopplingar till hur praktiker anammar kravhantering i praktiken och hur användare involveras i denna process. Empirianalysen visar att praktiker mer tenderar att inspireras av kravhanteringsmetoder än att anamma dessa helt och hållet. Analysen visar även att standarder för kravhantering är bristfälliga i praktiken. Vidare visar studien att så kallade superusers har större möjlighet än andra användare att påverka kraven och att kommuniceringen av krav från utvecklare till användare kan förbättras. Det finns helt klart utvecklingspotential när det gäller att involvera fler användare för att undvika misstolkade eller uteblivna krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)