Om eller för mångfald? En kritisk diskursanalys av ur.se

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Flera forskare menar att en monolingvistisk norm fortfarande gör sig gällande i Sverige. Ett sätt att studera hur denna norm gör sig gällande är att studera hur mångfald framställs på olika sätt. I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur etnisk och språklig mångfald framställs på webbplatsen ur.se. För att synliggöra de underliggande diskurser som framträder på webbplatsen har multimodal kritisk diskursanalys använts. De teoretiska utgångspunkterna har varit dels språkideologi och dels koloniala teoribildningar. Analysen visar att ur.se beskriver och talar om mångfald på flera sätt, men inte lika tydligt vänder sig till en mångfald.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)