En fallstudie av Undantagstillståndet i Turkiet

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Yttrandefrihet - En av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ändå tillgodoses den inte i Turkiet efter införandet av undantagstillståndet om man tittar på rapporter framtagna av Freedom House, Amnesty International och UNDP som alla har ett människorättsbaserat perspektiv. I denna fallstudie kommer vi att lyfta händelser som tyder på att yttrandefriheten i landet har inskränkts genom att applicera ett Human rights-based approach i vår teori. Fallstudie-metoden kommer visa att undantagstillståndet inte gynnat medborgarna i den utsträckning som den syftar till att göra då vi presenterar och analyserar flera fall där vissa straffats efter att ha yttrat sig om regeringen och politiken i landet. Vårt resultat landar i att Turkiet är i behov av en människorättsbaserad utvecklingspolitik för att officiellt kunna påstå att de tillgodoser medborgarna sina mänskliga rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)