Digitalisering inom bankbranschen –Hur påverkas Handelsbankens styrsystem av en ökad digitalisering avseende upplevd handlingsfrihet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Carl-henrik Ehrenborg; Rasmus Carlström; [2019-08-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problembeskrivning: Många branscher har kommit långt i utvecklingen mot att blimer digitala aktörer. Den digitala utvecklingen medför i många fall att företag väljer attstandardisera och i vissa fall automatisera sina processer. Det kan leda till att verksamheter gårmot en mer rationell och centraliserad styrning där planering och beslut tas utifrån analyseristället för att baseras på magkänsla. Den här förändringen har inte varit lika tydlig inombankbranschen.Syfte: Den här studien syftar till att undersöka hur Handelsbankens styrning förändrats utifrån enföränderlig omvärld på grund av en ökad digitalisering och reglering. Studien tar sitt fokus iupplevd handlingsfrihet och undersöker om styrning upplevs som att det ger medarbetare deförutsättningar de behöver eller om det upplevs vara tvingande.Avgränsningar: Undersökningen avgränsades till Västra Götalandsregionen.Metod: Undersökningen består av kvalitativa intervjuer med sex medarbetare inomHandelsbanken har genomförts. Det insamlade empiriska materialet har därefter analyseratsutifrån referensramen där tre identifierade faktorer använts i vår analysmodell.Resultat och slutsats: Det går att konstatera att en ökad digitalisering har påverkatHandelsbankens styrning. Däremot inte i den omfattningen att de har blivit tvungna attgenomföra särskilt stora förändringar när det kommer till deras styrning. De har snarare kunnatimplementera digitalisering som ett hjälpverktyg i den dagliga verksamheten för att undvika mertidskrävande arbetsuppgifter som exempelvis pappersarbete. Däremot minskar den mänskligakontakten på grund av digitalisering vilket anses försvåra relationsskapandet med sina kunder.Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det vore intressant att jämföra olika banker och se hurdigitaliseringen tolkas på olika sätt och formar nya strategier. Ett sätt att genomföra en sådanundersökning hade varit att se till en bank som minskar antalet bankkontor och jämföra medHandelsbanken. Det skulle på så sätt kunna visa bankkontorets värde för bankerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)