Hållbara transporter – En studie för hållbar utveckling i transportlogistik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Rebecca Jönsson; Natalie Nellsin; Wilhelm Stenberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle. Halten av koldioxid har ökat i atmosfären och är nu det högsta på 800 000 år. Ökningen beror på den mänskliga faktorn samt den ökade förbrukningen av fossila bränslen de senaste 70 åren. Med detta i beaktande har uppdragsgivaren till examensarbetet efterfrågat hur användning av historisk data kan ligga till grund för miljömässiga beslut.   Den här fallstudien avser att beräkna koldioxidutsläpp från lastbilstransporter med hjälp av beräkningsverktyget NTM. Koldioxidutsläpp har beräknats mellan distributionslager i Jönköping till terminal i Sundsvall samt leveranser från terminal ut till kund, the last mile.  Studien bygger på en empirisk fallstudie där kunskapen grundas på verkliga observationer från historisk data som ligger till grund för beräkningarna. Informationsinsamling sker genom mixed-method, vilken kombinerar kvalitativa och kvantitativa studier.   I resultatet beräknas koldioxidutsläpp på direkttransporter och mjölkrundor. Resultatet påvisar att mjölkrundor är mer effektivt jämfört med direkttransporter med avseende på miljön. Vidare har ett samband tagits fram för att ta reda på vad respektive sändnings har för koldioxidbidrag i den avsedda rutten. Detta genereras ett approximativt värde som kan tillämpas av uppdragsgivaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)