Kapitalskyddet i aktiebolag - En studie av värdeöverföringsbegreppet med inriktning på förtäckta värdeöverföringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats handlar om det aktiebolagsrättsliga begreppet värdeöverföring. Uppsatsen behandlar bl.a. tolkningsfrågor avseende de fyra rekvisiten i 17 kap. 1§ p.4 ABL för att en förtäckt värdeöverföring ska föreligga. Uppsatsen tar också upp påföljder för otillåtna värdeöverföringar samt analyserar vilken åtskillnad som görs i lagen mellan värdeöverföringsvarianterna vinstutdelningar och förtäckta värdeöverföringar. Den lagtext och de förarbeten som finns att tillgå för fastställandet av tillämpningsomfånget för förtäckta värdeöverföringar i 17 kap. 1§ p.4 ABL är inte tillräckligt tydlig för att tillämpningsomfånget ska kunna anses som bestämt. Inte heller kan det anses stå klart huruvida det som anges i rättskällorna ska tolkas som att en åtskillnad mellan värdeöverföringsvarianterna vinstutdelning och förtäckt vinstutdelning är åsyftad från lagstiftaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)