Volontärarbete för idrottens överlevnad : En kvalitativ studie om vad som motiverar personer att ta förtroendeuppdrag i små idrottsföreningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: I Sverige finns idag ungefär 20 000 idrottsföreningar och inom tidigare forskning har fokus legat på stora idrottsföreningar där en blandning av betalt och ideellt arbete förekommer, trots att många föreningar är mindre än så. Inom mindre idrottsföreningar arbetar medlemmarna helt utan ekonomisk kompensation, vilket har lett till forskningsfrågan för denna kandidatuppsats, ”Vad motiverar personer med förtroendeuppdrag inom små idrottsföreningar att arbeta ideellt för föreningen?”. Genom koppling till tidigare forskning och teorier har intervjuer utförts med personer med förtroendeuppdrag i föreningar som är aktiva inom idrotten styrkelyft med som mest 150 medlemmar. Volontärernas olika drivkrafter har analyserats och olika typindelningar av volontärer baserat på tidigare forskning har undersökts. Ekonomisk kompensation är ett återkommande begrepp i uppsatsen och volontärernas åsikter gällande ekonomisk kompensation har studerats. Denna studie resulterar i att den största drivkraften för personer med förtroendeuppdrag inom små idrottsföreningar är hotet om föreningarnas existens. Resultatet gällande ekonomisk kompensation varierar mellan de olika personerna. Förslag på framtida studier är att på ett mer djupgående sätt studera hur yttre belöning påverkar motivationen och hur små idrottsföreningar kan applicera yttre belöning trots bristande ekonomiska förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)