Haparanda och Torneå : Det brottsförebyggande polissamarbetet mellan Haparanda och Torneå

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Polisutbildningen

Sammanfattning: Detta arbete behandlar dels det polisiära samarbetet men även det brottsförebyggande samarbetet mellan polisområdena Haparanda och Torneå. Städernas geografiska närhet gör att samarbetet är intressant att studera både ur ett internationellt polisiärt perspektiv samt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Vi undersökte vilka brottstyper som dominerade hos de båda polisområden och hur man på bästa sätt skullen kunna förebygga dessa. Vi undersökte även hur samarbetet för tillfället fungerar samt vilka problem som finns. Vi har bland annat kommit fram till följande slutsatser. För att förbättra det dagliga polisiära samarbetet över gränsen bör man fastställa rutiner hos de båda polisområden. En annan aspekt som arbetet belyser är att personal omsättningen i Haparanda bör minskas. Detta för att genom personlig och rutinmässig kontakt kollegorna emellan, lättare uppnå kontinuitet i samarbetet. I arbetet presenterar vi även några kriminologiska teorier som enligt vår mening skulle kunna vara till hjälp att förebygga brott i området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)