Önskvärda egenskaper hos fastighetsmäklaren som skapar värde för kunden : en intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Rebecca Damgren; Julie Henriksson; [2014]

Nyckelord: Fastighetsmäklare;

Sammanfattning:

Missnöjdhet i relationen mellan säljare och kund är ett problem som idag

infinner sig inom framförallt fastighetsmäklarbranschen. Kunderna menar på

att fastighetsmäklare inte uppfyller deras behov och förväntningar. Det är

angeläget att kundens behov uppfylls vilket medför kundnöjdhet, mervärde för

kunden och skapar ett förtroende gentemot säljaren. Syftet med denna studie

är att beskriva vilka egenskaper som efterfrågas hos fastighetsmäklare samt

skapa förståelse för vad som skapar värde för kunden. Teorin beskriver de

teorier som är kopplade till vårt empiriska underlag, baserat på våra

forskningsfrågor. Där det förtydligas vad som skapar värde för kunden, vad

som kan påverka den upplevda servicekvaliteten samt vilka bakomliggande

faktorer som kan finnas vid valet av fastighetsmäklare. Studien har genomförts

av kvalitativ metod med induktiv ansats och datainsamlingen insamlades

genom intervjuer av semistrukturerad karaktär. Totala antalet intervjuer som

genomfördes var 30 stycken, hälften från en småstad, Hagfors, och resterande

hälft från en storstad, Göteborg. I metoden beskrivs även studiens urval och

begränsningar. Resultat från intervjuerna sammanställs i vår empiri, där

respondenternas åsikter redovisas i både text och diagram för att göra det extra

tydligt. Därefter följer en analys som sammankopplar vår teori med vårt

empiriska underlag. Avslutningsvis följer en slutsats som förtydligar vad som

framkommit i studien, som besvarar vårt syfte och forskningsfrågor. I studiens

slutsats framkommer att det är angeläget att fastighetsmäklaren uppfyller

kundens behov och förväntningar, vilket skapar värde och servicekvalitet för

kunden. Samt att fastighetsmäklaren inger förtroende, vilket är den viktigaste

egenskapen för kunden. Därefter diskuteras studiens trovärdighet och vidare

forskning föreslås samt slutdiskussion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)