En jämförelse av stämpeltryck på syllar av korslimmat trä och av konstruktionsvirke

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: I Sverige finns en lång tradition att byggande med materialet trä men det är främst av småhus som byggts. Flerbostadshusmarknaden har länge dominerats av materialen betong och stål men med dagens syn på hållbart byggande har byggnationen av trä blivit allt mer eftertraktat. Men det finns fortfarande en del utmaningar med att bygga höga hus i trä. Med ökade antal våningar så ökar lasterna och ett problem vid byggande av höga hus med träregelstomme är stämpeltrycket på syllen. Vid för hög belastning på syllen deformeras denna vilket kan inverka på stommens stabilitet och bärförmåga. Syftet med detta examensarbete är att undersöka om en syll av korslimmat trä kan förbättra förutsättningarna för att bygga höghus med träregelstomme. I arbetet jämförs stämpeltrycket för två olika varianter av syllar med KL-trä samt med en traditionell syll. Dimensionen på syllarna är 120 x 45 mm och virkesklass C24. Idén är att utnyttja KL-träets korsande fiberriktningar för att uppnå en högre tryckhållfasthet. Vid genomförda experimentella försök mäts tryckkraft, förskjutning och töjningar av syllarna som belastades av en hydraulisk press och analyserade med hjälp av ett beröringsfritt mätsystem. Tre olika beräkningsmodeller för syll av KL-trä är framtagna och jämförs med resultatet från experimentet. Resultatet visar på att en syll av KL-trä har en betydligt högre tryckhållfasthet än en traditionell syll. Detta ger goda förutsättningar för att bygga höga hus med träregelstomme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)