Samband mellan fysisk aktivitet, stress och skärmtid hos ungdomar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

Författare: Anna Böhme; [2021]

Nyckelord: Fysisk aktivitet; stress; skärmtid; ungdomar;

Sammanfattning: Sammanfattning Många elever känner sig stressade i och i samband med skolan. Samtidigt minskarmängden fysisk aktivitet ju äldre eleverna blir och i dagens digitaliserade samhälle blirtiden framför skärmen allt längre. Syftet med denna studie är att undersöka vilketsamband det finns mellan fysisk aktivitet, stress och skärmtid bland elever. Detta görsmed en kvantitativ undersökning med enkät som metod där 62 elever deltog. 87% avdeltagarna uppnår en tillräcklig nivå av fysisk aktivitet. Trots detta upplever 37% enhög stressnivå och 43,6% sitter framför en skärm mer än 10 timmar om dagen. Enkorrelationsanalys visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och skärmtid (r =-0,281,p >0,05) medan stress inte visade något signifikant samband med fysisk aktivitet ellerskärmtid. Nyckelord: Fysisk aktivitet, stress, skärmtid, ungdomar

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)