Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. I denna uppsats är syftet att utreda den rättsliga regleringen för övertids-uttag, där arbetsgivarens rätt att beordra övertid vägs mot arbetsgivarens åligganden i arbetsmiljöarbetet. På motsvarande sätt är syftet att kartlägga arbetstagarens rättigheter och skyldigheter vid övertidsarbete. Uppsatsen utgår från frågeställningarna: Under vilka förut-sättningar samt i vilken utsträckning kan en arbetsgivare beordra övertid, och hur långt sträcker sig arbetstagarens arbetsskyldighet vid övertidsarbete? Samt, i vilken utsträckning kan arbetsgivarens rätt att beordra övertid anses förenlig med skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön? Det redogörs för nationell skyddsreglering i lag och därtill exemplifieras bestämmelser i kollektivavtal eftersom arbetstidslagstiftningen är dispositiv och förhållanden därför kan skilja sig åt över olika avtalsområden. EU:s arbetstidsdirektiv utgör emellertid en miniminivå. Utifrån syftet med skyddsreglerna, att begränsa övertidsuttagets omfattning och förebygga ohälsa, ifrågasätts i analysen om det omfattande övertidsuttaget idag kan vara förenligt med detta. Den helhetsbild av arbetsmiljön som betonas i förarbeten, att arbetstid och arbetsbelastning är en del av den psykosociala arbetsmiljön, som tillsammans med den fysiska arbetsmiljön utgör en helhet, verkar inte tas i tillräckligt beaktande idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)