Fysik och Teknik i förskolan : Barnens diskussion om fysikaliska och tekniska fenomen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur barnen i förskolan diskuterar sina kunskaper i ämnena fysik och teknik, samt om de använder fysikaliska och tekniska fenomen när de försöker att lösa ett konstruktionsproblem. Studien är utförd på en förskola i ett brukssamhälle i Sverige där fjorton barn i ålder 3 till 6 år deltog. Metoden i studien är en småskalig kvalitativ etnografisk studie där materialet har samlats in genom att göra fältanteckningar och att spela in barnens diskussioner. Litteraturdelen i studien presenterar tidigare forskning samt vad den tidigare forskningen visat. En sociokulturell teoretisk utgångspunkt används till grund för studien. Studiens resultat visar att barnens kunskaper och erfarenheter om fysikaliska och tekniska fenomen kommer fram genom diskussioner. Studiens slutsats är att barnen har kunskaper och erfarenheter om fysiska och tekniska fenomen, som de använder för att förstå sin omvärld och för att hitta lösningar på liknande problem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)