"Hemma är det jätteenkelt. Det som påverkar är när man träffar andra människor" : En kvalitativ studie om veganers orsaker, identitet, livsstil och sociala sammanhang

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Anna Soini; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns flera slags växtbaserade kosthållningar. Den veganska är den mest långtgående och exkluderar alla animaliska produkter, inte enbart i kosten utan i livet överlag. Det finns flera orsaker till att bli vegan: att på eget bevåg sluta med sådant som är mat för de allra flesta. Forskning finns gällande veganismens orsaker, men begränsat gällande hur den påverkar en person och dess omgivning. Syfte: Studiens syfte var att undersöka orsaker till veganism samt hur den, med fokus på kosten, relaterar till identitet, livsstil och sociala sammanhang. Metod: Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som metod. Totalt intervjuades femton studiedeltagare i åldern 20-38 år. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultat: Fyra huvudteman identifierades: medvetenhet, normalitet, obekvämhet och hängivenhet. Etik var huvudskälet till veganismen. Planering var en oskriven rutin. De som var föräldrar kände oro inför sina barns veganism. Att vara vegan beskrevs som enkelt på grund av utbudet och ökad acceptans i samhället. Sociala sammanhang kunde ändå upplevas som besvärliga på grund av frågvishet och retsamhet. Andras köttkonsumtion kunde framkalla aversion och motstridighet. Det var dock vanligt att omgivningen börjat äta mera växtbaserat. Att vänner accepterade och respekterade veganismen var viktigt. Veganismen spreds på olika vis och sågs som ett moraliskt ställningstagande som skulle vara livet ut. Slutsats: Studiedeltagarna var veganer av etiska skäl och via veganismen hade nya aktiviteter och tankesätt tillkommit. Att vara vegan sågs som ett livsbeslut och det beskrevs som enkelt, men sociala sammanhang kunde upplevas som besvärliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)