Att förstå lästester : möjligheter och fallgropar med kartläggningsmaterial

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Författare: Lena Stråhle; Jenny Porle; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur olika kartläggningsmaterial kan utgöra underlag för att tidigt uppmärksamma elever i lässvårigheter så att alla får lyckas i sin läsinlärning. Till största delen har en kvantitativ metod i form av statistisk dataanalys använts, men undersökningen har även kvalitativa inslag. Ambitionen har varit att ta del av en kommuns screeningresultat i läsning för alla elever i skolår 3, en population på 247 elever. På sju av åtta lästester samlades över 80 % av populationens resultat in. Undersökningen visade att testet Fonolek kan vara till nytta för att predicera hur elever lyckas på kommande lästester i skolan. Särskilt väl kan Fonolek predicera resultat på ordavkodningstester. Undersökningen visade att det är svårt att med lästester upptäcka elever i specifika läsförståelsesvårigheter så tidigt som i skolår 3. Detta skulle kunna bero på att läsförståelsen i den här åldern för de flesta fortfarande till stor del är beroende av avkodningsskicklighet. Resultatet visade också att det går att uppnå målen för skolår 3 i läsning trots svag avkodningsförmåga. Möjligheterna och fallgroparna med olika kartläggningsmaterial beror på hur pedagogerna förhåller sig till testresultaten. En möjlighet med kartläggningsmaterial är att pedagogerna tidigt kan uppmärksamma elever som riskerar att få lässvårigheter. En annan möjlighet är att pedagogerna får ett underlag för att kunna planera undervisningen på gruppnivå. En fallgrop med kartläggningsmaterial skulle kunna vara att testresultat enbart används för att plocka ut elever till specialundervisning eller att testresultaten inte får några pedagogiska konsekvenser alls. En annan fallgrop med kartläggningar, som undersökningen visade, var att det är svårt att med tester mäta läsningens alla dimensioner exempelvis läsförståelse och motivation. Nyckelord: screening, läsförståelse, läsutveckling, läsinlärning, fonologisk medvetenhet, the Simple View of Reading.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)