"Man kan verkligen se hur viktig leken är för livet" : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av lekens betydelser och förutsättningar i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att genom förskollärares beskrivningar bidra med kunskap om lekens betydelser och förutsättningar i förskolan och utgår från två frågeställningar. Dessa är: Hur beskriver förskollärare lekens betydelser i förskolan och hur beskriver förskollärare lekens förutsättningar i förskolan? Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där fyra begrepp har valts ut, och fokuserats på i studiens bakgrund och diskussion. Studien har genomförts med en kvalitativ metod där enskilda semistrukturerade intervjuer gjorts med sex legitimerade förskollärare. I studiens resultat beskriver förskollärarna leken som öppen och hur den alltid finns med på förskolan. Det framkommer också i beskrivningarna att leken har en betydande roll för barns lärande och sampel. Förskollärarna beskriver att tid och miljö är viktiga förutsättningar för leken i förskolan. De nämner också vikten om förskollärares förhållningssätt till lek och vad det bidrar med. Leken ses enligt förskollärarna som ett värde som öppnar upp för möjligheter i barnets värld. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)