“Det känns som att jag inte känner dem”. - En kvalitativ undersökning av socialsekreterares upplevelser av Covid-19 pandemins påverkan på klientrelationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Fysiska besök mellan socialsekreterare på försörjningsenheten och klient hartagits bort på grund av Covid-19 pandemins smittorisk. Följande studie syftar tillatt undersöka socialsekreterarnas uppfattning om hur förändringarna har påverkatrelationsbyggandet samt relationen mellan socialsekreterare och klient. Studienhar en induktiv design, datan samlades in via digitala intervjuer medsocialsekreterare på försörjningsenheten.Studiens fynd var 1) vikten av den icke-verbala kommunikationen och huravsaknaden av det försämrar relationsbyggande samt begränsarsocialsekreterarens verktyg till att skapa en bra relation och arbetsallians. 2)Kongruens/inkongruens hos klienterna kunde inte bekräftas vilket försvåradebedömningsarbetet. 3) Studien identifierade extra sårbara målgrupper som löperstörre risk att hamna mellan stolarna i ett distanserat arbetssätt. 4) Att identifierarisker för våld i nära relationer, barn som far illa och andra sårbara grupperförsämrades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)