Självledarskap vid distansarbete : En studie om hur självledarskap påverkas av distansarbete och e-ledarskap.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Sammanfattning: Den växande digitaliseringen har resulterat i att distansarbete har blivit en allt vanligare arbetsform. I samband med den globala pandemi som drabbade världen 2019 ökade distansarbete allt mer. I takt med detta har även e-ledarskap blivit vanligare. Allt flera organisationer rör sig också mot en mer flexibel organisationsstruktur och olika former av delat ledarskap, såsom självledarskap, blir således allt mer betydelsefullt. Denna uppsats undersöker om och hur medarbetares självledarskap påverkas av distansarbete. Utöver detta undersöks vad de behöver av sin ledare för att utöva samt utveckla sitt eget självledarskap. Syftet med uppsatsen är att från medarbetares perspektiv undersöka om och hur självledarskap påverkas av distansarbete och vad de behöver av sin ledare för att lyckas med samt utveckla sitt självledarskap. Studien är kvalitativ och baseras på tidigare forskning samt sex semistrukturerade intervjuer med medarbetare som arbetat på distans under pandemin. Studiens resultat visar att medarbetarnas självledarskap påverkas positivt av distansarbete och att detta beror på en ökad ansvarskänsla. Vidare visar studien att ledare kan skapa förutsättningar för ökat självledarskap hos medarbetare i form av ökad kommunikation och feedback. Studien indikerar även på en dissonans mellan det teoretiska ramverket och studiens empiri gällande ledarens roll för medarbetares självledarskap i och med att externt ledarskap inte visade sig vara en nödvändighet för medarbetarens självledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)