Afrikas diamant Ghana och det svarta fåret Nigeria - En fallstudie om demokratiutvecklingen i Ghana och Nigeria

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Fanny Lavré; Carl Palm; [2019]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker de afrikanska länderna Ghana och Nigerias demokratiska utveckling och vilka likheter respektive skillnader det finns mellan länderna. Vidare undersöker uppsatsen även ifall det finns något samband mellan globalisering och demokratisering och i så fall huruvida globalisering har haft en positiv eller negativ påverkan på den demokratiska utvecklingen. Som teoretisk ingång används Dahls polyarikibegrepp och Schumpeters tre-stegsmodell för att se hur demokratinivån har förändrats över tid. Demokratiindex från V-dem i kombination med kvantitativt textmaterial används för att skapa en djupare analys och för att förbättra möjligheten att besvara frågeställningen från det undersökta materialet. Resultatet blev marginellt på grund av att en begränsad mängd data används men författarna kan dra slutsatsen att globaliseringen har haft en positiv påverkan på den demokratiska utvecklingen i de två valda länderna och att globalisering är väldigt betydelsefull i dagens samhälle då den öppnar upp den internationella arenan och får världens länder att komma närmare varandra

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)