Ambulanspersonalens hantering av hotfulla situationer i ambulanssjukvården

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Hot och våld blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården samt ambulanssjukvården. Anledningen till varför det sker kan bero på olika saker, allt från påverkan av berusningsmedel till psykisk ohälsa och kan uttryckas verbalt, fysiskt och psykiskt. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva ambulanspersonalens hantering av hotfulla och våldsamma situationer i ambulanssjukvården. Metod: En integrerad kvalitativ systematisk litteraturöversikt med elva artiklar som kvalitetsgranskades, analyserades i fem steg och sammanfattades till två kategorier och sex underkategorier. Resultat: I resultatet beskrivs två kategorier med olika strategier som ambulanspersonal använde sig av i samband med hot och våldssituationer, Prevention och Aktiv handling. Strategierna berodde på om ambulanspersonalen misstänkte att hot och våld kunde förekomma eller om det redan hade uppkommit. Strategierna som framkom var att tidigt göra en riskanalys och antingen gå fram till patienten själva eller tillsammans med polis. En god kommunikation och ett närvarande förhållningssätt användes likaså. Om det krävdes av ambulanspersonalen utövades fysiska och verbala motaktioner eller flykt med eller utan patient. Slutsats: Ambulanspersonalen hanterar hotfulla och våldsamma situationer med olika strategier beroende på om situationen har hänt eller misstänks kommer hända.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)