Duktig och snäll, grälsjuk och pratsjuk : En begrepps- och textanalys av omdömen om barn från en sommarkoloni i Blekinge

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: I uppsatsen studeras omdömen om barn som vistats på en sommarlovskoloni i Blekinge. Detta görs genom en begreppsanalys av de vanligast förekommande begreppen samt en textanalys av omdömena i sin helhet för att kunna se hur man skildrade barnens uppförande på kolonin under 1930-talet. I ett avsnitt studeras även materialet för att se om omdömena skilde sig beroende på om de tillhörde en pojke eller flicka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)