Socionomutbildningens kunskapsutmaningar. En enkätstudie om nyutexaminerade socionomers upplevelse av kunskap från utbildningen och kunskapskravet på arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socionomer från Göteborgs universitet upplever hur väl kunskapen från socionomprogrammet överensstämmer med kunskapen som förväntas på deras arbetsplatser. Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 48 nyutexaminerade socionomstudenter som tagit examen 2018, 2019 och 2020. Vår studie undersöker kunskapsbildningen utifrån nyutexaminerade socionomers upplevda tillgodosedda kunskap från socionomutbildningen och vad de upplever att deras arbetsgivare förväntar sig för kunskap och kompetens. Vi belyser även respondenternas uppfattning om samstämmigheten mellan utbildningen och arbetsmarknaden. Resultatet visar på brytningspunkten mellan en generalistutbildning kontra specialistutbildning, där socionomprogrammets inneboende behov av bredd och spets problematiseras. Resultatet visar även på en skärningslinje mellan teoretisk och praktisk kunskap. Respondenterna i vår studie upplever att de fått för mycket teoretisk kunskap och för lite praktisk kunskap. Vi tolkar dessa fynd genom teorier om kunskap och professionsteori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)