“Oftast lågutbildad. Oftast en invandrare. Oftast tjejer.” Berättelser om deltagande i ett brytprojekt och om de egna studie- och yrkesvalen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Könssegregationen på den svenska arbetsmarknaden är stor, av de trettio största yrkena har tre en jämn könsfördelning. Brytprojekt är en del av det arbetsmarknadspolitiska jämställdhetsarbetet med syfte att öka möjligheterna för varje individ att använda sina resurser oberoende av könstillhörighet. Vi har utfört fyra kvalitativa intervjuer med killar som deltagit i ett brytprojekt. Det aktuella brytprojektet är ett samarbete mellan kommunen och den lokala högskolan med syfte att bidra till ökad jämställdhet och bredare rekrytering genom att få fler killar intresserade av kvinnodominerade yrkesområden. Utifrån detta är syftet med studien att undersöka hur killar som deltagit i ett brytprojekt talar om sitt deltagande, samt att studera hur de resonerar kring sina framtida studie- och yrkesval efter deltagandet i projektet. Analysen av studiens empiriska material baseras på Linda Gottfredsons teori om begränsningar, kompromisser och självskapande, Raewyn Connells teoretiska begrepp hegemonisk maskulinitet, samt George Meads teori om självets utveckling genom erfarenhet av motstånd. Resultatet visar att killarna inte tycker att projektet bidragit till ökat intresse för yrken inom områdena vård och omsorg samt förskola i samma utsträckning som sommarpraktiken. De visar en tendens till att välja yrken utifrån yrkenas status. Killarna talade om att de inte påverkas av yrkens könskodning när de väljer yrke. Några av dem upplevde att sommarpraktiken motsvarat förväntningar de haft innan, till skillnad från projektet. Ingen av dem tillskriver yrken inom vård och omsorg eller förskola låg status enligt dem själva, även om deras beskrivningar av yrkena kan ses som att de gör det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)