Fotboll och genus: En beskrivande studie om tränares agerande mot ett flicklag och pojklag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att observera och beskriva hur fotbollstränare i en förening i södra Skåne agerar gentemot spelare i ett flicklag och pojklag. Utefter detta utformades studien samt uppsatsen. Vi använde oss av en öppen observation som design och ett observationsschema som instrument. Observationsschemat inspirerades av något äldre, tidigare forskning (Young, 1980; Andreasson, 2007; Fundberg, 2003). Undersökningsgruppen var tränarna för ett flickfotbollslag och ett pojkfotbollslag i en mellanstor stad i södra Skåne där vi genomförde observationerna under en match och två träningar i pojklaget och två träningar i flicklaget. Det insamlade resultatet analyserades genom en tematisk analys. Resultatet visade att tränarna inte använde sig av kvinnonedvärderande kommentarer eller uppmanade till fientlig aggressivitet. Dock kan forskarnas närvaro ha påverkat deltagarnas beteende. Tränarna uppmuntrade både till kollektivistiskt beteende och fysisk förbättring. Tränarna använde sig även av tillrättavisningar för att få barnen att sluta med, vad tränarna ansåg var, oönskat beteende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)