Här kommer pågarna: En diskursanalys om maskuliniteters genomsyrande av svensk supporterkultur.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar exkludering och diskriminering av kvinnor inom svensk supporterkultur och har i syfte att identifiera diskurs som upprätthåller och reproducerar manliga ideal. Analysen genomförs utefter Teun Van Dijks kritiska diskursanalys, vilken syftar till att kritiskt analysera maktstrukturer som håller män i en dominant position gentemot kvinnor. Diskurserna som utgör primärmaterialet är hämtade från Nordens mest framträdande huliganfraktion, Firman Boys och från läktarramsor förmedlade av Malmö FF:s supportrar. Genom att studera detta material utifrån ett maskulinitetsteoretiskt ramverk så synliggörs en supporterkultur var kvinnor marginaliseras i både extrema och vanliga supportersammanhang. Denna slutsats, som bygger på såväl accepterade manliga ideal som direkt exkludering, problematiseras utifrån ett framtaget supporterteoretiskt perspektiv. Uppsatsens kärna är analysen, som berikas med två skilda teoretiska perspektiv, ett maskulinitetsteoretiskt och ett supporterteoretiskt. Den väsentliga skillnaden mellan dessa är vilka värderingar och normer som ska vägas in då supporterdiskus hanteras. De olika perspektiven ger olika svar på vad som anses maskulint och detta leder in resultatet på analysen i två delar som behandlas i den avslutande slutdiskussionen. Oavsett teoretiskt perspektiv så går det att metodiskt urskilja en diskurs genomsyrad av maskulint ideal i supporterkulturen. Denna diskurs verkar hos extremsupportern, men även hos den vanliga supportern.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)