Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. Målet med arbetet är att göra ett gestaltningsförslag på mittaxeln, en centralt belägen grönyta i området, där gestaltningsprinciper för social hållbarhet undersöks och testas. Sege park är en grön oas som kan erbjuder en unik boendemiljö i parkkaraktär med nära läge till centrum. Med sin väl bevarade miljö från 1930- talet är området dessutom klassat som en kulturhistorisk särskilt värdefull miljö. Vid förtätning av befintliga miljöer finns det många viktiga parametrar som det behöver tas hänsyn till för att lyckas med att bygga en miljö som är anpassad till människans boendekrav, men samtidigt tar hänsyn till områdets befintliga kvalitéer. Detta är en svår balans och en utmaning som möts vid de flesta förtätningsprojekt i dagens moderna täta städer. Arbetet är uppdelat i två delar, en litteraturstudie följt av ett gestaltningsförslag. Litteraturstudien inleddes med en inflygning till projektet genom en kort beskrivning av fenomenet förtätning. För att vidare kunna ta fram ett socialt hållbart gestaltningsförslag för mittaxeln i Sege park undersöktes först själva begreppet ’Social hållbarhet’ närmre. Undersökningen av begreppet ledde fram till jämförelser mellan främst två olika tolkningar av social hållbarhet som Partridge (2005) och Dempsey et al. (2011) presenterat. Utifrån jämförda tolkningar gjordes därefter en egen tolkning av social hållbarhet ur ett landskapsarkitekturperspektiv. Den egna tolkningen av social hållbarhet sammanfattades genom fem sammanhängande faktorer: trygghet, jämlikhet, livskvalité, social interaktion och platsidentitet. Att Sege park är en kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö har varit en viktig utgångspunkt vid framtagning av gestaltningsförslaget. Områdets kulturhistoria är en viktig kvalité att ta hänsyn till i arbetet med förtätning och ombyggnation av området för att det ska ske på ett hållbart vis. Gestaltningsförslaget har därför utvecklats med stor varsamhet till den befintliga miljön. Den största utmaningen med gestaltningsförslaget har således varit att utveckla området men samtidigt bevara dess historiskt viktiga strukturer och rumsligheter. Vidare har gestaltningsförslaget för mittaxeln i Sege park undersökt möjlighet till gestaltning för social hållbarhet utifrån den egna tolkningen och de fem faktorerna. Undersökningar har gjorts i plan i olika skalor, sektioner, 3D- modeller med mera. Avslutningsvis fördes en diskussion kring gestaltningsförslaget och den bakomliggande teori om social hållbarhet och den egna tolkningen. Arbetsprocessen och svårigheter som stötts på under arbetets gång och dess påverkan på resultatet tas även upp och diskuteras. Nyckelord: Sege park, förtätning, hållbarhet, social hållbarhet, gestaltning, socialt hållbar gestaltning, kulturhistorisk miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)