"Jag är beroende av Lego" : En kvalitativ studie om barns upplevelser av bygg och konstruktion i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: I läroplanen för förskolan beskrivs det att barn i förskoleverksamheten ska erbjudas undervisning i naturvetenskap och teknik. Det beskrivs vidare att barnen ska ges möjlighet till att utveckla sin förmåga av att bygga och konstruera med hjälp av olika material samt genom att ställa frågor, beskriva och samtala. Materialet ska vara rikt och tillgängligt i verksamheten. Skolverket trycker på vikten av att erbjuda barn delaktighet i förskolan och i deras vardag. I studiens begynnelse sökte vi information om vad barnen säger och upplever när de är delaktiga i teknikundervisningen. Det saknas till stor del forskning om hur barnen upplever och kommunicerar bygg och konstruktion ur barns eget unika perspektiv, något som blir studiens huvudproblem. Forskare talar endast om barnen och undersöker oftast hur förskollärare ser på undervisningen inom teknik samt vilken påverkan förskollärarens synsätt har på undervisningen. Barnens upplevelser lämnas utanför. Därför är studiens huvudsyfte att söka förståelse för barns upplevelser om bygg och konstruktion. I studiens resultat framkom bland annat att barnen beskriver Lego som deras sinnebild av bygg och konstruktion. Barnen visar sig även använda bygg och konstruktion för att nå en upplevelse av lugn och ro. Barnen har vidare identifierat att tidspress och att få behålla det man konstruerat som viktiga punkter i deras upplevelser av bygg och konstruktion. Vidare i studien upptäcktes också att en upplevelse av att bygg och konstruktion är maskulint könskodat vilket kan innebära att teknikundervisningen inte blir jämlik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)