När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. Översättningsproblemet har i dessa fall bestått i att försöka bibehålla berättelsens inre koherens utan att i alltför hög grad göra avkall på formen. Uppsatsen inleds med en källtextanalys med utgångspunkt dels i Hellspong och Ledins modell i Vägar genom texten (1997) och dels i Holmberg och Ohlssons Epikanalys – En introduktion 1999), denna sistnämnda i högre grad inriktad på skönlitterär analys. Därefter följer överväganden inför översättningen där den globala imitativa översättningstrategi som valts diskuteras utifrån Lita Lundquists Oversættelse (2007) och Rune Ingos Konsten att översätta (2007). I översättningskommentaren som sedan följer analyseras och diskuteras fyra översättningslösningar, alternativa lösningar till dessa samt de valda översättningslösningarnas förtjänster och brister. I tre av de fyra översättningsexemplen har varken fullständig formell eller semantisk ekvivalens uppnåtts. Eftersom dessa exempel kretsar kring eller bygger på spanskspråkiga företeelser har jag i dessa fall strävat efter att omarbeta dem för att passa en svenskspråkig kontext, vilket har krävt en del större ingrepp. Relativt god semantisk ekvivalens har uppnåtts i alla dessa tre fall, och stilen har förmedlats i relativt hög grad. I ett av de fyra exemplen har fullständig formell och semantisk ekvivalens uppnåtts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)