Äldres upplevelser av att leva med depression och hur de kan hantera det : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Depression hos äldre är ett utmanande problem både för äldre och vården. När äldre blir pensionärer eller förlorar en partner kan de hamna i en djup depression. Ensamhet, sjukdomar och åldrande kan vara andra faktorer som orsakar depression. Det innebär att vårdpersonalen kan lätt missa de äldres depressiva symptom för att den äldre som söker vård ofta klagar på somatiska besvär när de är deprimerade. Depression är ett lidande för de äldre där självkänslan och välbefinnandet påverkas negativt. Syftet med studien var att beskriva äldres upplevelser med att leva med depression och hur de kan hantera den. Studien är baserad på en litteraturöversikt för att utforma en bred förståelse av äldres erfarenheter av depression och strategier som de använder för att må bra. Resultatet delas i två huvudteman där det första handlar om äldres upplevelser med att leva med depression och den andra handlar om äldres egna strategier för hantering av depression. Äldre upplevde depression som plågsamt och att den hade förhindrat dem att leva ett normalt liv. Depression kopplades till en känsla av ensamhet där äldre längtade efter att bryta denna ensamhet och delta i den sociala gemenskapen. Äldre kan hantera depression genom att göra aktiviteter som främjar hälsa och hitta lindring genom andlighet. Att söka hjälp och förstärka sin självmakt har varit även betydelsefulla strategier för att hantera depression. Det är viktigt att både anhöriga och vården stödjer äldre som lider av depression och ger dem råd i hanteringen av depression. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)