Jag gick – för dom är idioter” – En kvalitativ studie om makt och motstånd.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur makt och motstånd manifesterarsig, görs och upplevs av personer som är socialt exkluderade och som besökerSt:Johanneskyrkan i Göteborg. Detta för att visa hur emotionellt och fysiskt motstånd kanskapas av personer som är socialt exkluderade. Detta har vi gjort genom att intervjua sexstycken personer. Som teoretisk referensram har vi använt oss av såväl Foucault som Weber.Vi har lyft upp hur makt och motstånd samspelar med varandra och vilka olikamotståndsstrategier våra intervjupersoner har använt sig av i mötet med välfärdsorganisationer.Det har framkommit att de har en klar definition av vad makt är och att dennadefinition speglar sig även i deras erfarenheter. Motståndsstrategierna däremot var våraintervjupersoner inte lika medvetna om, men vi kunde ändå utläsa två olika grupper avmotståndsstrategier. Dessa är då de emotionella och fysiska. Det blev även tydligt att derassyn på makt påverkade vilka motståndsstrategier de utvecklade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)