Digitalt arbetssätt - Det nya normala : En kvalitativ studie om hur svenska rekryteringsföretag anpassat sin digitalisering och kommunikation efter en förändrad omgivning orsakat av Covid-19

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Covid-19 gick från att vara en lokal epidemi till att bli en förödande pandemi som drabbat företag och privatpersoner världen över. Denna pandemi har satt press på företagens arbetssätt och krävt att de vidtagit åtgärder för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. I ett tidigt skede började företagen ställa om sina processer från att vara fysiska till att bli nästintill helt digitala, vilket varit extra evident inom rekryteringsbranschen där rekryteringsprocesserna fått ställas om och i sin tur skapat både för- och nackdelar.  För att undersöka hur svenska små- och medelstora rekryteringsföretag anpassat sin kommunikation och digitalisering till följd av en förändrad omgivning orsakat av pandemin, har sju kvalitativa intervjuer med ledare genomförts. Resultatet av intervjuerna visade att branschen snabbt kunnat anpassa sitt arbetssätt från att arbeta fysiskt till att bli helt digitala då de besuttit den kunskap och de digitala verktyg som krävts för att arbeta på distans. Däremot har distansarbetet utmanat organisationskulturen och sammanhållningen på arbetsplatsen då kommunikationen digitalt har varit svårare. Vidare har ålderns påverkan på den digitala acceptansen visat sig vara stor, då den äldre generationen i ett tidigt skede var skeptiska till ett digitalt arbetssätt. Under pandemin har en större acceptans vuxit fram. Slutligen visade intervjuerna hur särskilt nykundsbearbetningen blivit förändrad till följd av pandemin.  Den tematiska analysen visade tydliga likheter mellan tidigare forskning och resultatet av de egna intervjuerna. Således har slutsatser kunnat dras kring att den faktiska påverkan pandemin har haft på den svenska rekryteringsbranschen inte varit så stor som andra branscher upplevt. Däremot har organisationskulturen varit lidande vilket litteraturen också betonat som en utmaning i övergången till distansarbete. Vidare har inget samband mellan storlek på företaget och nisch vid rekrytering kunnat fastställas i koppling till anpassningar i kommunikation och digitalisering.  Under studiens gång har ett ökat behov av vidare forskning identifierats och således är förhoppningen att studien ska bidra med ett ökat intresse för området. Särskilt har behovet av ytterligare empiriska studier inom ämnet identifierats. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)