Sexualitet, samtycke och relationer : Elevers syn på sex- och samlevnadsundervisningen samt på kommande ändringar och förtydliganden av kunskapsområdet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: Det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad är ett mångbottnat och omdiskuterat område som kan ge upphov till många tankar och känslor. Att kunskapsområdet innefattar aspekter som kan vara svåra att tala om, samtidigt som de är centrala i människors liv gör det till ett viktigt område att reflektera omkring. Ännu en faktor som aktualiserar hanteringen av kunskapsområdet är att sex- och samlevnadsundervisningen idag kan sägas genomgå en reformation där läroplaner förtydligas och kunskapsområdet byter namn. Syftet med denna undersökning var att undersöka elevers syn på sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet och gymnasiet samt på de ändringar i läroplanen som planeras implementeras hösten 2022. Vidare var syftet att undersöka om det förelåg någon skillnad mellan elevers åsikter och kön. Studiens utgångspunkt utgjordes av en metodkombination, där statistisk bearbetning och kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera kvalitativa och kvantitativa enkätfrågor. Enkätsvar från 132 tredjeårsstuderande på gymnasiet inkluderades i undersökningen som genomfördes analogt. Undersökningen visade att merparten av eleverna menade att deras genomgångna sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet och gymnasiet var acceptabel. Vidare visade undersökningen att merparten av eleverna tyckte att det var bra att läroplanerna gällande kunskapsområdet uppdateras och förtydligas. Slutligen sågs för vissa frågor möjliga skillnader i hur elever svarade och kön, till exempel menade kvinnor i något högre utsträckning att områden saknades i sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet. Elevsvaren i denna studie speglar det faktum att kunskapsområdet är mångfacetterat då elever angav ett stort spektrum av svar gällande de inkluderade kvalitativa frågorna. Att detta mångfacetterade kunskapsområde är ämnesövergripande kan därför sägas vara centralt och en förutsättning för att kunna inkludera samtliga aspekter, samtidigt som det ställer krav på samarbete och samordning mellan ämnen och bland kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)