Systerskap Ett möjligt motstånd?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Vi lever i en tid där vi kan se en fördjupning av den patriarkala ordningen, vilket tar sig uttryck i militärisering och nationalistiska rörelsers framfart. Kvinnliga relationer, i form av systerskap och kvinnosolidaritet, studeras som ett möjligt motstånd denna utveckling. Syftet med användningen av ordet systerskap handlar inte om att skapa en falsk föreställning om att kvinnor är likar under ett patriarkalt förtryck. Snarare handlar det om att erkänna olikheter, för att se hur kvinnor kan stärka varandra utifrån deras olikhet. I uppsatsen analyseras hur 12 kvinnor presenterar sig själva och hur de reflekterar kring systerskap i deras vardag tillsammans med andra kvinnor. Det metodologiska tillvägagångssättet för uppsatsen är fokusgrupper, för att se närmre på hur respondenterna reflekterar kring systerskap tillsammans med andra kvinnor. Med stöd av uppsatsens teoretiska ramverk, som utgår från intersektionalitet och dekolonialisering, belyser den hur systerskapet kan stärkas som ett möjligt motstånd mot en fördjupning av maktstrukturer, som marginaliserar och osynliggör olika kvinnor. De teman som uppsatsen berör är kvinnoideal, (o)möjligheter att göra motstånd mot den patriarkala ordningen och konsten att ge kritik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)