Konflikt och konflikthantering - Hur förändring och tillväxt kan utlösa friktion på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att bidra med förståelse och kunskap om konflikter och konflikthantering på mindre, privata bolag som genomgår stora, organisatoriska förändringar. Denna uppsats riktade sig därför in på ett privat företag som gått igenom en period av utmaningar och konflikter. Således undersökte vi, utifrån intervjupersonernas upplevelser, varför konflikterna uppstod, hur dessa kunde ha undvikits samt vilka lärdomar som har dragits från perioden. Studien var en kvalitativ fallstudie där metoden för insamling av empiri bestod av semistrukturerade intervjuer. Vår metodologiska ansats var tematisk, detta för att kunna identifiera teman och mönster i informanternas svar. Urvalet bestod av fyra personer som valdes ut ändamålsenligt. För att få en nyanserad bild och olika infallsvinklar på händelserna som inträffade valde vi att undersöka området utifrån två olika perspektiv: medarbetarperspektiv och ledningsperspektiv. Studiens resultat visar att i samband med att företaget utvecklades och expanderade, samtidigt som rekrytering inte var aktuellt på grund av den ekonomiska situationen, blev arbetsbelastningen högre. Detta skapade otydliga gränsdragningar mellan avdelningar, en icke välfungerande kommunikation och en upplevd brist på information hos anställda. Således blev arbetsplatsklimatet alltmer dysfunktionellt och en känsla av frustration väcktes hos de anställda vilket ledde till ett kontraproduktivt beteende. Genom att sätta tydliga mål, utveckla grundregler och skapa ett klimat där både anställda och ledning agerar direkt och tar sig tiden att hitta kärnan till problemet skulle konflikterna möjligen kunnat undvikas. Lärdomar som drogs inbegriper i huvudsak att kommunikationen måste vara tydlig, få ut information effektivt för att stävja spekulationer och befästa etablerade rutiner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)