E-handel av livsmedel, ett paradigmskifte inom dagligvarubranschen : Utmaningar & möjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Dagligvaruhandeln i Sverige står inför den största förändringen sedan självbetjäningen infördes inom livsmedelsbranschen. E-handelsutvecklingen sker i rask takt och investeringar görs inom branschen. Flera aktörer inom affärsområdet livsmedelsförsäljning har eller ska öppna centrala e-handelslager för att förse sina e-handelskunder med varor. Det nya sättet att handla livsmedel på medför både utmaningar och möjligheter för företagen som verkar inom fältet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka synen på e-handel av livsmedel i Sverige samt de utmaningar detta leder till för e-handelsaktörerna inom livsmedelsbranschen. Genom att kartlägga utmaningarna diskuteras även framtida möjligheter gällande e-handel som är knutna till affärsområdet livsmedel. Metod: En kvalitativ studie baserad på intervjuer. Informanterna valdes genom ett strategiskt urval. Genom TOE-modellen har empiri och analys strukturerats. Slutsatser: E-handelsplattformen skapar möjligheter att skräddarsy kundresan och komma nära kunden i vardagen vilket ger förutsättningar för en ökad kundlojalitet. Kundernas efterfrågan växer kraftigt vilket skapar förutsättningar för branschen samtidigt som ledningens stöd har identifierats. Utmaningar omfattar komplexiteten inom varuhanteringen, lönsamheten, hemleveranser där sista milens problematik och kylkedjan är centrala samt att leverantörskedjan behöver utvecklas för att nå en ökad effektivitet. För att möta dessa utmaningar krävs fortsatt teknologisk utveckling och investeringar inom samtliga områden. IT-utvecklingen är i dagsläget det område som är mest resurskrävande för företagen. Automatiserade lagerlösningar är något branschen tror på i framtiden, för att detta ska bli verklighet krävs en fortsatt marknadstillväxt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)